संतवाणी

तो हा निंबराज । तो हा निंबराज । भक्ती चर्तुभुज जनामाजी ।। धृ ।।
किर्तन करीता देव खांदयावरी । मोरकुंचे शिरी ढाळीतसे ।।
किर्तन प्रसाद गणेशे दिधला । तांबुल सुदला मुखामाजी ।।
केडगावीची अंबा दुध पाजी भवानी । जाली तपासोनी सतत विदया ।।
माहुरीेचे बनी दत्ते प्रेमे दिल्ही । योगकळा आणिली तै पासुनी ।
शेवळयातळया अंबिका भेटली । उन्मनी लाभली निंबराजा ।।

Table of Contents